UWSTUDIEBIJCIVAS_II

Studiereglement

Schrijft u zich in voor een cursus of opleiding, dan gaat u met CIVAS een overeenkomst aan. De afspraken die erbij horen, zetten we graag voor u op rij.

Inschrijven en bedenktijd

U kunt zich op ieder gewenst moment inschrijven voor een cursus of opleiding. Met uw inschrijving verklaart u zich akkoord met het CIVAS-studiereglement. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op civas.be en telefonisch via 03 204 19 75. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen. Wilt u na ontvangst van het lespakket afzien van de thuisstudie? Dan kunt u gebruikmaken van het herroepingsrecht. Het studiepakket dient u dan wel binnen 2 weken compleet en onbeschadigd aan ons te retourneren. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening.

Betalingsmogelijkheden

U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. U bent voordeliger uit als u het lesgeld ineens betaalt. Wij brengen dan geen extra administratiekosten in rekening. U betaalt het volledige bedrag via een automatische incassomachtiging of binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Termijnbetalingen kunt u alleen via een incassomachtiging voldoen. CIVAS kan u de toegang tot CIVAS Campus ontzeggen en de huiswerkcorrecties opschorten als u niet tijdig uw termijn betaalt. De betalingsverplichting blijft in dit geval bestaan. De kosten van het innen van achterstallige lesgelden komen voor uw rekening.

Lesmateriaal

Na betaling van het lesgeld mag u het studiemateriaal houden en gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij CIVAS.

Studieduur

Het volledige lesmateriaal krijgt u in een keer thuisgestuurd. Bij CIVAS studeert u in alle vrijheid. U kunt uw studie op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op huiswerkcorrectie en begeleiding. Uitstel van de studie brengt echter geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet als u versneld de studie voltooit.

Voortijdige beëindiging

U kunt uw schriftelijke cursus of opleiding binnen de door CIVAS opgegeven studieduur voortijdig beëindigen door een email te sturen aan . De opzegtermijn bedraagt één maand. U ontvangt geen restitutie over lesmateriaal waarvoor u reeds huiswerk heeft ingestuurd. Heeft u het lesgeld vooruitbetaald, dan betaalt CIVAS dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terug naar rato van de nog niet verstreken studiemaanden. Betaalt u in termijnen dan dient u het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog te voldoen. Studiemateriaal waarvoor u niet betaald heeft, dient u gefrankeerd aan CIVAS te retourneren.

Retourneren

Zodra uw retourzending is verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat de ontvangst door CIVAS is bevestigd. Als een retourzending tijdens het transport vermist raakt, nemen wij - nadat u het verzendbewijs heeft overlegd - de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en nemen wij niet in behandeling. Heeft u tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering.

Verzendkosten

De verzendkosten voor het versturen van de lesmaterialen zijn voor rekening van CIVAS. Alle postzendingen aan CIVAS dient u voldoende te frankeren, anders nemen wij de poststukken niet in behandeling. Huiswerk stuurt u kosteloos in via het studentenportaal of per e-mail. De verzendkosten voor het insturen en terugontvangen van huiswerk per post komen voor uw rekening.

Diploma en certificaat

Voor de meeste opleidingen ontvangt u binnen 3 weken na het insturen van het laatste huiswerk een certificaat van deelname (ook wel studieverklaring genoemd). Per opleiding staat vermeld of u een studieverklaring of een diploma ontvangt en of er sprake is van een openboek of klassikaal examen. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. U bent niet verplicht examen te doen. Doet u geen examen, dan ontvangt u geen diploma, maar veelal wel een studieverklaring. U ontvangt alleen een diploma of studieverklaring als al het lesgeld is voldaan en al het huiswerk is beoordeeld met een cijfer van 5,5 of hoger.

Examen

CIVAS-examens zijn openboekexamens die u thuis aflegt. De kosten voor een openboekexamen inclusief diploma bedragen 25 euro voor een cursus en 65 euro voor een opleiding. Slaagt u onverhoopt niet, dan kunt u zich aanmelden voor een herexamen. Openboekherexamens zijn kosteloos.

Klachtenafhandeling

CIVAS zet zich in om van uw studie een succes te maken. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, meldt u dit dan per e-mail via info@civas.be of telefoon via 03 204 19 75. Wij doen er alles aan om tot een bevredigende oplossing te komen.
CIVAS is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Gedragscodes die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wilt u meer weten over de klachtenafhandeling bij CIVAS? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

Geschillen

Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Deze geschillencommissie beslecht geschillen tussen consumenten en een lid van de vereniging NRTO - in dit geval CIVAS.

Aansprakelijkheid

CIVAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan CIVAS nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door een cursist of ander persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade.

Algemene verordening gegevensbescherming

CIVAS respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. U leest er uitgebreid over in ons privacystatement op civas.be/privacy-statement.